سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی - پژوهشگاه فقه و حقوق  
پژوهشگر 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
معاونت آموزش و تبلیغ 
1378/07/01 
 
اجرائی  
همکاری 
مؤسسه تحقیقاتی آثار فیض کاشانی  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه معصومیه بخش مکالمه عربی  
مسؤل آموزش دوره تابستانی سال 79 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه قم و اراك 
مدرس 
 
 
-------